Prawa osób wykonujących zawody medyczne – 5 przykładów, o których warto pamiętać

Prawa pacjentów to zwrot, który w dobie koronawirusa jest nieustannie odmieniany przez wszystkie przypadki. Warto pamiętać jednak, że osoba wykonująca zawód medyczny również posiada swoje prawa, bezpośrednio powiązane z wykonywanymi obowiązkami. Jakie prawa lekarzy są najważniejsze? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak prawo lekarza może wpłynąć na świadczone przez niego usługi.

1. Prawo lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych za pomocą teleinformatycznych środków przekazu

Z powodu COVID-19 wiele placówek zdecydowało się wprowadzić leczenie online, które przynajmniej częściowo zastąpić miało standardową diagnostykę i terapię, w których lekarz miał bezpośredni kontakt z pacjentem. Osoby, które posiadają uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych, mają prawo do korzystania z dowolnych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających podejmowanie niektórych czynności medycznych z zachowaniem dystansu.

Przykładami wykorzystania tego prawa jest m.in. telekonferencja pomiędzy dwoma lekarzami, wystawianie e-recept, teleporada lekarska na odległość (lekarz online).

2. Prawa funkcjonariusza publicznego do ochrony

Osoba wykonująca zawód medyczny jest objęta taką samą ochroną jak funkcjonariusz publiczny. Podstawą uzyskania tego typu ochrony jest fakt udzielania świadczeń zdrowotnych, refundowanych przez NFZ i bycie zatrudnionym w placówce, która udziela tego typu świadczeń.

Warto podkreślić również, że prawa funkcjonariusza publicznego w zakresie ochrony prawno-karnej wynikają z przepisów stanowiących na temat odpowiedzialności z tytułu naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jak również odpowiedzialności z tytułu zniewagi bądź nieuprawnionego przywłaszczenia funkcji.

kancelaria adwokacka ZSadwokaci

3. Prawo lekarza w zakresie odstąpienia od rozpoczęcia lub kontynuowania świadczeń zdrowotnych

Istnieją przypadki, w których lekarz ma prawo nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego. Wyjątkiem od tej zasady są oczywiście sytuacje nagłe, czyli niecierpiące zwłoki. W takiej powyższej sytuacji lekarz jest zobowiązany odpowiednio wcześnie poinformować pacjenta i wskazać rzeczywiste opcje uzyskania danego świadczenia u innego lekarza bądź podmiocie medycznym. Odmowa leczenia przez lekarza musi być uzasadniona i odnotowana w dokumentacji medycznej danego pacjenta.

Odmowa leczenia przez lekarza jest możliwa m.in. przy agresywnie zachowującym się pacjencie, który to stan nie wynika z przyczyn zdrowotnych. Inną przesłanką może być także kierowanie przez pacjenta niecenzuralnych słów do opiekującego się nim pracownika.

4. Prawa lekarzy do rozszerzenia zakresu czynności leczniczych w trakcie ich trwania

Lekarz posiada prawo do rozszerzenia zakresu lub zmiany sposobu wykonania zabiegu medycznego bez konieczności uzyskania zgody. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe jedynie po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek.

Dopuszczenie rozszerzenia pola operacyjnego może nastąpić w okolicznościach zagrożenia zdrowia lub życia. Zagrożenie musi być bezpośrednie, powinien zaistnieć również ścisły związek przyczynowy pomiędzy podjętymi działaniami a ochroną zdrowia i życia pacjenta przed ewentualnymi negatywnymi następstwami.

5. Prawo lekarza do uchylenia tajemnicy lekarskiej

Tajemnica lekarska dotyczy wszystkich dotyczących pacjenta faktów, które lekarz powziął w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. Dotyczy ona także informacji niezwiązanych z leczeniem i czynnościami medycznymi. Należą do nich m.in. informacje na temat zamożności pacjenta, jego preferencji seksualnych oraz pozostałych aspektów, które nie zostały przekazane przez pacjenta, lecz nie mają związku z podejmowanym leczeniem.

Osoba wykonująca zawody medyczne może uchylić tajemnicę zawodową na rzecz organów, instytucji bądź osób trzecich uprawnionych do pozyskiwania wiadomości w oparciu o wyraźne upoważnienie bądź w wyraźnie określonych literą prawa przypadkach. O ile przekazywane osobom prywatnym (innym niż pacjent) mają charakter informacyjny, dane przekazane pozostałym podmiotom stanowią podstawę do:

  • ochrony zdrowia publicznego,
  • zainicjowania procesu mającego na celu ochronę wykonywanej pracy,
  • uzyskania różnych świadczeń,
  • realizacji praw,
  • ochrony praw osób, będących pokrzywdzonymi działaniem bądź zaniechaniem pacjenta.

Lekarz, który zdiagnozował u pacjenta chorobę zakaźną przenoszoną drogą płciową, ma prawo do przekazania informacji na temat zdiagnozowanej choroby partnerce, która przyszła z nim na badania. Podstawą tej zasady jest domniemanie, że pozostaje ona w kontaktach seksualnych z pacjentem.

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu swoich praw?

Osoba wykonująca zawód medyczny może napotkać na wiele problemów związanych z wykonywaną pracą. Jeśli powyższy artykuł nasunął Ci dodatkowe pytania, skontaktuj się z kancelarią adwokacką ZSadwokaci, która odpowie na wszystkie Twoje pytania. Nie zwlekaj – już dziś zapoznają się z ofertą ZSadwokaci i skorzystaj z przysługujących Ci praw.